... Mam polisê a w³a¶ciwie to ju¿ kilka w tej firmie. Nigdy wiecej jakiegokolwiek kontaktu z ta firma!!! proponuje wplacic je na ubezpieczenie w axie. Z³odzieje w bia³ych rêk... NAJGORSZA UBEZPIECZALNIA! W drodze powrotnej posz³a mi opona w... 2020-08-10 16:09 poniedzia³ek ~mARCINNajdek |. Kalkulator OC – ubezpieczenie AXA i nie tylko. Poniewa¿ planowa³em wyjazd za granicê na wakacje, dokupi³em tak¿e Asistance na rok czasu ... Zapraszam niezadowolonych do kontaktu.Oferujemy bezpo¶rednio gotówkê w formie dop³aty do odszkodowania albo bezp³atnie prowadzimy sprawê w imieniu klienta.Rozliczenie prowizyjne jedynie od sukcesu w s... Niestety, dno - przez nich naprawa pojazdu ci±gnê³a siê ponad 2 miesi±ce. Niewiarygodne co oni wyrabiaj±!! masakra, godzinami oczekuje na telefonie zeby zalatwic sprawe ktora w innych towarzystwach mozna zalatwic od reki. Rankomat umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies na swoich stronach internetowych w następującym zakresie: Pliki cookies związane z badaniami sieci Internet pochodzą od spółek Polskie Badania Internetu Sp. KA... NIE POLECAM OC w AXA bo mo¿e siê okazaæ ¿e po 4 miesi±cach mo¿e do Was przyj¶æ pisemko z firmy windykacyjnej intrum ¿e musicie dop³aciæ im kasê i wtedy oferowana przez nich polisa jest ma³o konkurency... 2012-09-11 16:56 wtorek ~oszukany jak inni |. A je¶li sie powo³asz na polise znajomego dodatkowo 50 z³ znizki. Opony kupilem "nówki" miesi±c przed ... 2012-05-15 21:23 wtorek ~rozczarowany klient |. Ma¿ pos... kilka dni temu dokona³em wyliczenia sk³adki dla samochodu sprowadzonego, warto¶æ OC ok. 1000z³. Nie chc± wyp³aciæ odszkodowania z powodu ¶mierci mamy która op³aca³a ubezpieczenie indywidualne twierdz±c ¿e nie zawierali z ni± takiej umowy? … AXA - pracownicy wprowadzaj± w b³±d - podwójnie (1), Axa! : 08:00-20:00; Sb. Podpisane o¶wiadczenia przez sprawcê, równie¿ ¶wiadka. Dzwoni±c do biura agenci nie maj± pojêcia jakie s± zasady dzia³ania firmy, sk±d siê bior± dodatkowe pieni±dze do zap³acenia, nie po... Tanio to ju¿ Chiñczycy wybudowali autostradê . Jestem klientem tego towarzystwa od sze¶ciu lat,zainwestowa³em w tzw.polisê inwestycyjn±,czyli z za³o¿enia maj±c± generowaæ zysk dla ubezpieczonego.Agent,który mnie na ni± namówi³ przedstawia³ ... witam. Na 2 tygo... W miesi±cu maj 2017 r. poprzez zaakceptowan± propozycje ubezpieczeniow± zawar³em umowê i op³aci³em polisê oc auta .Pismem z dnia 8 sierpnia br. Mo¿e i polisa tania, ale jak przychodzi do wyp³aty odszkodowania to beznadzieja. Niestety mia³am tego pecha , ¿e podczas pobytu na wakacjach trafi³am do szpitala i musia³am ... odradzam zakup oc przez internet, zap³aci³am kart± kredytow± 4 dni temu i do dzi¶ nie mam potwierdzenia zakupu oc, a mia³am je dostaæ napó¼niej do 24 h. oczywi¶cie pieni±dze z karty mi ¶ci±gnêli. witam wszystkich.a ¿egnam bardzo mi³± firme pod tytu³em axa direck!!!!! Firma NIEWIARYGODNA! po pierwsze dodzwonienie sie do konsultatna trwa wieki. Mimo potwierdzenia kilkakrotnego od poprzedniego ubezpieczyciela ¿e nie by³em sprawc± zdarzenia nie uznano zni¿ki i przys³ano windykatora. ... Moja ¿ona mia³a z jej winy st³uczkê. Rejestracja nieudowodnionej szkody i zawy¿enie sk³adki OC! Korzystasz z usług AXA DIRECT? Drodzy Pañstwo !! Kontakt zerowy !!!! W tym celu oferują szereg rozwiązań chroniących życie i mienie konsumentów, a także ich najbliższych w przypadku zdarzeń losowych. Wezwa³em lawetê od AXY na ca³e szczê¶cie pojawi³a siê bardzo szybko. Mia³em niewielk± szkod... Mam nadzieje, ¿e nigdy przenigdy z tak± nierzeteln± firm± ju¿ nic mnie nie po³±czy. jeszcze troszke i w³... Czekam juz pol godziny na rozmowe z konsultantem..... Niby dobry stosunek zakresu do ceny, ale do czasu kiedy rzeczywi¶cie przyjdzie Wam staraæ siê o odszkodowanie. Mówi± ¿e oddzwoni± po czym jest cisza. Certyfikat zawarcia umowy w 3 dni. Ogó... jak wygl±da praca w axa niedawno wys³a³am tam cv i zosta³am zaproszona na rozmowe przysz³o z pare osób Dyrektorka zapozna³a nas ze wszystkim ale co¶ mi nie pasuje niby nie trzeba zak³adaæ dzia³alno¶ci... Witam zainteresowanych. Uwaga uciekaæ z tej firmy. Kto pisze te opinie tutaj ? W ci±gu 1/2 roku straci³em 2ty¶ a kolejny 1ty¶. Nic nie mo¿na za³atwiæ na wycenê czekam ju¿ 3 tydzieñ. Ceny ubezpieczenia OC w AXA zaczynają się już od 363 zł/ rok. Zero posuniêcia siê sprawy, prócz rozmowy z telefonistk± ... Witam! axa - to po prostu dno a ludzie z infolinie powinni bilety do kina sprzedawaæ a nie tam pracowaæ. (1), Uwa¿ajcie na to towarzystwo ubezpieczeniowe AXA !!! Ubezpieczenia AXA są dostępne również w Malezji, Indonezji, Tajlandii, na Filipinach. mam nadzieje ¿e padn± jak much... tragedia-czekam 1,5 miesiaca na kontakt z ta ubezpieczalnie ,ale tel, faksy,maile kompletnie ignoruja i sa na tyle bezczelni,ze podsylaja mi oferty na maila.Nnadmieniam ,ze to ich klient jest sprawca ... 2017-01-17 12:35 wtorek ~Niedosz³y_klient |. https://axa.pl. - Mia³ miejsce wypadek komunikacyjny przez darek » Śr sty 11, 2017 4:13 pm . Axa wyp³aca z polisy 60, 50 zl. Edupolisa oferuje bogaty wybór pakietów ubezpieczenia szkolnego czy NNW dla Twojego dziecka. Opinie. Pytanie - ile % p³aci Axa za naprawê ( faktura z firmy partnerskiej )gdy chcê naprawiaæ we w³asnym zakresie. "PRZEPRASZAMY WSZYSCY DORADCY S¡ ZAJÊCI. 295 zł 277 zł. Op³ata tylko za efekty. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji S.A. Rezygnacja z powodu nag³ego zachorowania, od pó³ roku czekam na decyzjê. 90% negatywnych- dlaczego firma nic z tym nie robi??? Uwa¿ajcie, to ¿e wykupisz ubezpieczenie w AXA nie oznacza ¿e jeste¶ ubezpieczony. Axa wysyla do ludzi sprzeczne informacje i potem kaze placic za uslugi, ktore nie byly swiadczone. Bardzo dobra cena w stosunku do zakresu ubezpieczenia. Perfidnie oszukują!!!! Assistance w podró¿y - pora¿ka za granic±. Szukasz: axa ubezpieczenia grupowe opinie. Wielka pora¿ka. Jak siê co¶ wydarzy z ubezpieczonym samochodem to wspó³czujê. popadniesz w taki do³ek finansowy ¿e bêdziesz musia³ sprzedaæ... czekam juz ponad 2 miesiace na pieniadze za naprawe auta z polisy AC tragedia!!!! Zrobi³em wyliczenie na stronie, ale mia³em kilka pytañ. po m-cu dosta³em pieni±dze na konto i to nie ma³e je¶li chodzi o szkodê, któr± zg³asza³em wiêc pomimo wszystko nie do koñca jest tak tragicznie ... wpu¶c³em sie w maliny wraz z ¿ona postanowilismy zbieraæ na czarna godzne penadze w AXA wiecej niz standard.Kontrakt mia³ byæ realizowany przez piêæ lat a po 6 roku mieli¶my wybraæ pieni±dze lub zdec... Mia³em kiedy¶ szkode z AC obliczyli szkodê z kapelusza 4 miesi±ce walczy³em o odzyskanie samochodu z serwisu, który chcia³ dop³aty mimo naprawy bezgotówkowej. Banda [wymoderowano tre¶ci obra¼liwe]. Zadzwoni³em w celu ustalenia przepisania polisy i p³atno¶ci 2-giej raty. Odzyskiwanie op³at likwidacyjnych & bezp³atne konsultacje dotycz±ce Polisolokat, Najgorszy z ubezpieczycieli na rynku omijajcie szerokim ³ukiem t± firmê, UWAGA *** I Z£ODZIEJE ZOSTA£EM Z SAMYM OC AUTO ZA 50 000 Z£ A ZA AC ZAP£ACI£EM. Ubezpieczenia na wakacje - podró¿ne, ubezpieczenie na wyjazd. Likwidacja szkody kradzie¿y samochodu trwa ju¿ u nich 8 miesiêcy od kwietnia 2012r, ci±g³e przeci±ganie ¿e likwidator skontaktuje siê w okre¶lonym dniu i zero odpowiedzi, udawanie ¿e nie dotar³a kores... wolê wiêcej zap³aciæ u innych ni¿ mieæ co¶ z tymi [wymoderowano tre¶ci obra¼liwe] doczynienia. Brak z ich strony do jakiejkolwiek innego dzia³ania ni¿ wci¶niecie nastêpnej polisy w momencie gdy 6 miesiêcy czekam na wyp³acenie odszkodowania z istniej±cej… lepiej zap³aciæ k... Czekam na oglêdziny dzwoniê w ko³o maj± zajête a jak siê ju¿ dodzwoniê to nikt nic nie wie.w kosmos ich, 2012-03-02 13:05 pi±tek ~SZCZʦLIWY URLOPOWICZ |. Jeśli zastanawiasz się nad uzyskaniem ubezpieczenia na życie i zdrowie, koniecznie zapoznaj się z opisem oferty ubezpieczeniowej od AXA i dowiedz się, jaki zakres ochrony obejmują poszczególne polisy i pakiety. AXA Direct najgorszy ubezpieczyciel na rynku! NIGDY WIÊCEJ!! odradzam  (1), Ceny polisy konkurencyjne ale nerwy to potrafia szargac, Oszustwo jakich ma³o nie polecam nikomu axy, mnie mBank namowil oglosze wszedzie gdzie sie da swoj± sytuacje. Zyczê im plajty. Proponujemy równie¿ bezpo¶redni odkup praw do zani¿onej czê¶ci odszkodowania(gotówka w 1 dzieñ... Axa to Z£ODZIEJE wyslalem im pelna dokumentacje medyczna itd. ... Witam. AXA Assistance daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia turystycznego do celu, rodzaju i miejsca wyjazdu. Celowo przeci±gaj± sprawê, jed... Tak niezorganizowanej, niekompetentnej i nieuczciwej firmy dawno nie widzia³am. pó³tora miesi±ca od zgloszenia szkody, brak wyp³aty odszkodowania. dodzwoniæ siê do bok to 50 min i nic !!! A jak oddaj± - pewnie h...... . sp.k z siedzibą w Warszawie, ul. Z Liberty mo¿na siê by³o dogadaæ ale po po³±czeniu z AXA zero czyli ... Witam nie polecam kontakt straszny po 1 godzinie czekania szkoda by³a ponad 2 miesi±ce temu po dodzwonieniu ci±gle to samo brak dokumentów choæ osobi¶cie wysy³a³em e mailem Nie polecam po skoñczeniu p... AXA to oszu¶ci, samochód ma nieca³e piêæ lat, a kosztorys naprawy robi± na starego rzêcha. Reklamy i informacje przedstawiciela AXA/Winterthur/zachêci³y mnie do oszczêdzania "Dobry Start" - 10 latach(1999r) -wp³aci³em 16 ty¶ z³./tyle bym mia³ w skarpecie/, z... ¯eby kupowaæ w takich firmach tanie (czytaj byle jakie ubezpieczenia) to trzeba mieæ jeszcze jakie¶ dodatkowe prawne zabezpieczenie. Ludzie -od nich z daleka!!! Adres mailowy: vitagp@wp.eu (1), UWAGA NA AXA !!! Radzê wszystkim uwa¿aæ na nich i: Można nas odwiedzić w godzinach: Pn.-Pt. Syn maj±c zawart± umowê "Daleko od domu" i po wypadku za granic±, dopiero po 10 dniach dowiaduje siê ¿e AXA nie przyjmuje odpowiedzial... Mam (jeszcze mam ale ju¿ nied³ugo) umowê z AXA która trwa do 27.04.2017. Jakie są opinie, szukaj numerów telefonów. Od dwóch dni próbujê skontaktowaæ siê telefonicznie i na czacie z rzeczoznawc± AXA ¿eby wyceni³ szkodê. BA1607758/00 D... jestem zadowolony, poczu³em siê fachowo obs³u¿ony. Nawet jak chcesz zostawiæ... 2016-10-30 19:54 niedziela ~Ryszard Pu³awski |. Zg³osi³em do TU i w odpowiedzi uzyska³em, ¿e co prawda baga¿ jest ubezpieczony do kwoty 600 Eur, ale nie jego uszkodzenie. 2011r przychodzi mi wezwanie do zap³aty ponad 800 z³otych za drug± ratê sk³adki.Zadzwoni³em ... W p³aci³em 200zl na fundusz inwestycyjny,po przeczytaniu opinii tutaj mam teraz du¿o w±tpliwo¶ci czy dobrze zrobi³em.Wiem doskonale ze to inwestycja d³ugo terminowa,ale jako¶ niewierze ze po 35 latach... To jeszcze nic. OSZU¦CI, wykupi³am dodatkowe ubezpieczenie na wyjazd na urlop, uszkodzono mi walizkê, wys³a³am zg³oszenie.Dosta³am odpowied¼,¿e kradzie¿ i uszkodzenie baga¿u, ale nie walizki. OSZU¦CI I NACI¡GACZE !!! Instytucja specjalizuje się m.in. Rewelacja! Po sprzedaniu maj± klienta g³êboko w nosie. nigdy wiêcej umowy z t± firm± !!! Po wplacie na konto czekalem na przyslanie certyfikatu... blisko 9 miesiecy :) W koncu zadzwonilem i poprosilem o przyslanie go, bo srednio wygodnie jezdzi sie z kilkoma ka... 2012-07-26 13:57 czwartek ~Jarek Bondom |. Dlaczego KNF siê nimi nie zajmie? Auto o warto¶ci 38 ty¶ z³ z salonu, wycenione przez axa po roku na 26 ty¶ z³. Obliczaj±c sk³adki w internetowych taryfikatotrach ró¿nych TU stwierdzi³am, ¿e AXA ma najtaniej. AXA od roku nie wyplacila odszkodowania 6000 zlotych Axa Direct, czyli jak legalnie wy³udziæ op³aty. AXA to [wymoderowano tre¶ci obra¼liwe].Kategorycznie nie polecam!!! !!! Mia³em u nich ubezpiec... Odradzam. Pomoc drogowa na miejscu po 15 minutach od telefonu. I co zrobi³o AXA? czekam ju¿ ponad 120 dni z wyp³at± odszkodowania. Dwoni±c z wypadku zero wsparcia i realnej pomocy. Opinia administr... Witam naczyta³em siê i nie klikn±³em zap³aæ . Po³o¿yli ubezpieczenia szkolne dok³adnie. SZKODA Z OC na wyliczenie odszkodowania czeka³em 100 dni kilkakrotne dzwonienie do firmy i nic ? Oszukali mnie.palcilem pe³ne ubezpieczenie dosz³o do st³uczki to nie wykonali swoich zobowi±zañ . W rdzinie rozbili Golfa V najechanie na tyl - no troche sie pogielo z przodu - przyjechal mily panna ogledziny szkoda r... Zostalem uderzony w tyl przez klienta axa, rzecoznawca w ciagu 3 dni to bajka na resorach pojawil sie po 2 telefonach po 5 dniach dokonal oceny technicznej auta w ciagu 2 dni dostalem na maila. Tydzieñ temu wylicza³em OC i wysz³o 423zl a dzi¶ wyliczlem na te same auto wszystko to samo tylko cena 700zl pytam na infolini a oni twierdz± ¿e nic z tym nie mog± z... Witam. |. Zani¿one odszkodowanie ? Równie dobrze mozemy sie wogle nie ubezpieczac. Wpisali mi szkodê pojazdu którego nie by³em w³a¶cicielem . !-czytajcie umowy. Sze¶æ miesiecy po kradzie¿y auta przysy³aja mi wezwania do zap³aty za polise do samochodu którego nie mam! Wszystkie pozy... podpinam siê pod to. Serwisy t³umacz± siê tym, ¿e nie mog± odzyskaæ odszkodowania od ... Chcia³em tylko sprawdziæ jak± bym ewentualnie zap³aci³ sk³adkê za ubezpieczenie OC. Jestem jednym z kilkudziesiêciu lub kilkuset oszukanych i okradzionych przez axe klientów. Parê dni temu minê³o 30 dni od zg³oszenia st³uczki.Kasy jeszcze nie otrzyma³am.Axa próbuje przeci±gaæ sprawê o ka¿dy dzieñ.A to mail nie dotar³,a to kosztorys przez 2 tygodnie nie zrobiony,to brakuje ... 2010-03-15 14:24 poniedzia³ek ~pesymista |. Ubezpieczenie NNW szkolne, przedszkolne, studenta, NNW dla pracowników szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych. Chłodna 51 00-867 Warszawa. Jak zadz... zosta³em [wymoderowano tre¶ci obra¼liwe] przez axê, to jest [wymoderowano tre¶ci obra¼liwe] firma, trzeba uwa¿aæ na zapisy w umowie. Towarzystwo tylko czeka na pu³apkê podwójnego OC. Zaoszczędź na zakupie ubezpieczeń Axa do 30 % kupując online. Mam potwierdzenia wys³ania i odebrania dokumentów przez firmê axa , pisz± ze nie dostali ¿adnych do... 2015-02-05 09:14 czwartek ~Kancelaria Invictus |. LUDZIE NIE UBEZPIECZAJCIE... Wspó³czuje tym, którzy musz± (podobnie jak ja) dochodziæ u AXA swoich odszkodowañ. - By³e¶: rowerzyst±, kierowc±, pasa¿erem ,lub ... Odmówili wyp³aty za pobyt w szpitalu 14 dni a no wszystko w axa to wielka lipa. Ważne linki Ważne linki. Firma nie ma ¿adnych kosztów zwi±zanych ze wspó³prac± z Tob± (poza 1 tygodniowym szkoleniem) i potem masz gadanie ... JE¯ELI NIE POTRZEBUJESZ PIENIÊDZY UBEZPIECZYCIELA PO EWENTUALNEJ SZKODZIE, LUB TE¯ PIENI¡DZE Z POLISY NA ¯YCIE CHCESZ ZOSTAWIÆ UBEZPIECZYCIELOWI Opinie o ubezpieczeniu w AXA. Dzi¶ czujê siê oszukany i wyst±piê na drogê s±dow±. Agencja Ubezpieczeniowa w: Raszyn. Mia³am wypadek na pocz±tku grudnia 2015r.z winy sprawcy.Jestem rozczarowana i za¿enowana.Auto zastêpcze zabrano mi szbko bo szkoda ca³kowita,jak zapyta³am dlaczego tylko 3 ty¶.z³otych za ca³kê okaza³o... Szkol± swoich pracowników jak odpowiadaæ klientom(zwykle nie zadowolonym)i udawaæ "greka".Krêtactwo to ich dewiza.Udaj± ¿e nie przysz³o wypowiedzenie umowy.Na pytania odpowiadaj± pytaniami.L... Trochê nie w temacie, ale pomy¶la³em ¿e podzielê siê z Wami opini± o „wspó³pracy” z AXA i napiszê Wam jaki super produkt inwestycyjny kupi³a moja ¿ona. PZU ale co z tego. Wystarczy poczytaæ wcze¶niejsze wypowiedzi. AXA = ¯ENADA, OSZU¦CI U W A G A ! Kto inny na mo... Omijajcie z daleka t± firmê i ich agentów. Po kupnie samochodu chcia³em dowiedzieæ... Nie daj siê oszukaæ firmom ubezpieczeniowym, odzyskamy twoje pieni±dze !!! Narazie kontakt ok, assistance - holowanie bez zarzutu. Nie oddaj± pieniêdzy. dziwne jak to czytam ¿e ta firma jeszcze istnieje, tyle negatywów. Kontakt z nimi tylko za po¶rednictwem prawników, inaczej cz³owiek... 16.11.2013 mia³a miejsce kolizja nie z mojej winy,by³em poszkodowanym.Zosta³a wezwana na miejsce policja która sprawcy wlepi³a mandat którego nie przyj±³,nastêpnie sprawa w s±dzie który wyda³ wyrok n... o dziwo chyba siê kto¶ pomyli³ w axa wyp³acaj±c po miesi±cu odszkodowanie za kolizje pieni±dze. Ja czekam juz dwa miesiace na wyplate ubezpieczenia grupowego.To co sie dzieje w tej firmie to koszmar,gubia dokumenty,podaja adres siedziby firmy,oczywiscie nie aktualny i to wszystko w stolicy! KPINY Z KLIENTÓW. Ubezpieczony w AXA uderzy³ w moj samochód uszkodzi³ klapê baga¿nika,zderzak w skodzie ubezpieczyciel skalkulowa³ koszt naprawy na 1300z³ z groszami gdzie sama klapa kosztuje 1200z³ Po prostu wed³ug AX... UWAGA-AXA-NAJGORSZE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE, [wymoderowano tre¶ci obra¼liwe] !!! Zgin±³ 5 miesiêcy temu a po wyp³acie ani ¶ladu. wkur... Zgadzam siê z opiniami - pieni±dze to wydr± za sk³adki z wielk± ochot± , a jak przysz³o co do czego to auto po wypadku stoi w serwisie ju¿ prawie dwa miesi±ce. Jak ju¿ potwierdzili to za¿... Witam Profesjonalna rekrutacja pracowników. Możesz jako użytkownik w każdym czasie skontaktować się z administratorem pod adresem bok@ebroker.pl, jak również wyrazić sprzeciwu wobec działań administratora. Publikacja: 12 Lipiec, 2019 . NIE UMIEJ¡ NAWET UPOWA¯NIENIA WPROWADZIÆ W SYSTEM... PANI uszkodzi³a mi auto na parkingu. Reprezentuje kancelariê Invictus i zajmujemy siê skutecznym odzyskiwaniem ¶rodków ze wszelki... konsultant mia³ zadzwoniæ dzisiaj,tak siê umówili¶my,bo jutro koñczy siê ubezpieczenie,jak my¶licie,zadzwoni³?dobrze ¿e przygotowa³em ró¿ne warianty.ONI ju¿ nawet pieniêdzy nie chc±,normalna OLEWA. ludzie przed wykupieniem ubezpieczenia przeczytajcie sobie co¶ takiego jak OWU i wtedy bêdziecie wiedzieæ co macie ubezpieczone a co nie. To ubezpieczenie dzięki któremu, podczas choroby sprawdzeni specjaliści … Chcia³em u nich kupiæ ubezpieczenie ac/oc/nnw/assistance. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej wypłacimy świadczenia m.in. turystyka.dut@axa.pl . Mimo zg³oszenia przeze mnie sprzeda¿y pojazdu firma AXA poprzez firmê windykacyjn± próbuj± ¶ci±gn±æ ze mnie kwotê 280z³ za polisê samochodu którego nie jestem w³a¶cicielem. Gdy zadzwoni³am pierwszy raz - wszystko ok: standardowe pytania i prawdopodobny czas na okre¶lenie ... Z rêka na sercu nie polecam, mi³a obs³uga na pocz±tku zawierania ubezpieczenia , pó¼niej zaczynaj± siê schody, dop³aty , rekalkulacje itp. Oszu¶ci ¿³odzieje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Datos empresa. Nie mog³em otowrzyæ auta, zepsu³ siê zamek - wezwa³em assistance, bo maj± w ofercie awaryjne otwieranie auta - przyjecha³a LAWETA i go¶æ siê pyta gdzie holujemy... Dzwoniê jeszcze... wspó³pracowa³em z axa, sami wypowiedzieli umowe, wlepili jak±¶ kare umown±, wczoraj sie dowiedzia³em ¿e rok temu by³ toczony proces przeciwko mojej osobie... axa wiecej ni¿ standard :D, 2014-04-20 16:01 niedziela ~Zawiedziony |. TEL. Lepiej poszukaæ ubezpieczenia w innej firmie. ODRADZAM!! Zani¿one odszkodowanie? Raz s± raz ich nie ma. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowañ od zak³adów ubezpieczeñ. Otwarte jutro od 09:00. Nie ma ¿adnej przaktycznej mozliwosci po³aczyæ siê z AXA Direct ¿eby sprawdziæ stan za³atwianej szkody (po stronie wyp³at) natomiast zaraz podnosi s³uchawkê konsultant d/s nowych klientów (czyli po st... Nie polecam Axa teraz to Avanssur. Jeszcze trochê i koñczy siê z nimi umowa,samochód naprawiê a im nie odpuszczê. Nie ma gorszego ubezpieczyciela od AXA i to pod kazdym wzglêdem pracownicy nieudolni.Pobyt w szpitalu 8 dni a ich pracownik odmówil wyp³aty odszkodowania bo powy¿ej trzeciej doby dopiero wyp³acaj± wiê... Szanowni Pañstwo. Spytali mnie czy mia³em kolizje przez ostatni rok. Dzwoni telefon, Pani przedstawia siê jako pracownik Aviva, informuje osobê ¿e Aviva przechodzi do Axa i nastêpnie pracownik (AXA/Aviva? Dlatego wykupi³am dodatkowo pomoc w przypadku tzw z³a... Po st³uczce zero odzewu i odpowiedzi na e maile. Obiecanki cacanki. Dobrze, ¿e przynajmniej nie pytaj± o to czy macie zapasowe bezpieczniki w samochod... Stwarza problemy w sprawach mega oczywistych. (1), AXA zwleka z wyp³at± odszkodowania ju¿ ponad 120 dni ....!!!! Zastanów siê 100 razy zanim podpiszesz z nimi umowê. 2018-05-03 16:13 czwartek ~Beata Sereda |. Je¿eli winowajca szkody jest ubezpieczony w axa to wzywajcie od razu policjê, a nie o¶wiadczenie. AXA jest najtañsza na rynku je¶li chodzi o OC . Ubezpieczyæ i dostaæ sk³adkê nisk± to tylko mi³e z³ego pocz±tki w tej firmie pó¼niej otrzymujecie jakie¶ wyrównanie na ró¿ne kwoty sprawdzone w kilku przypadkach.Wszystkim zainteresowanym polecam ogól... od 10 lat op³aca³em polisê na emeryturê, obiecano kokosy po 20 latach, jak siê okaza³o to z konta zniknê³o 7 tys. Dodzwonienie siê do firmy jest niemo¿liwe. Kompetencjê pracowników tej firmy zerowe brak jak... 2011-11-10 15:14 czwartek ~agapanna@wp.pl |. nie tylko polisy inwestycyjne, ale i tematy odszkodowañ, wypadków, s³uzebnosci przesy³u, Amber Gold, ubezpieczenia niskiego wkladu lub co zrobic gdy masz wypowiedziana umow... Nie mo¿na siê skontaktowaæ z firm±,s³uch siê muzyki bez koñca,mo¿na wydaæ maj±tek na telefon,a je¿eli jakim¶ cudem siê dodzwonimy odsy³a siê nas od Annasza do Kajfasza i obiecuj±,¿e oddzwoni±,oczywi¶c... To podli oszu¶ci i naci±gacze. Dosłownie w 15 minut miałam gotowy pakiet i to jak się potem okazało na bardzo dobrych warunkach. Masakra. zostaje mi jedynie s±d, zdecydowanie odradzam tego ... Warunkiem wyp³aty ¶wiadczenia szpitalnego w przypadku mojego syna by³ nieprzerwany pobyt przez 4 dni. Pytania i odpowiedzi Słownik pojęć Warsztaty partnerskie Mapa strony . Brak kontaktu z tzw. Nie chcê mieæ do czynienia z tak± firm±. Przez ca³y okres likwidacji moje... 3 tydzien zero odzewu w sprawie mojej szkody rezygnujê i odradzam. ZDERZENIE DWÓCH SAMOCHODÓW W CENTRUM MIASTA PRZY STACJI ORLEN, MONITORING, ¦WIADKOWIE, A ONI MI PISZ¡, ¯E TEGO WYPADKU NIE BY£O I ODMAWIAJ¡ WYP£ATY ODSZKODOWANIA. Firma gra specjalnie gra na zwloke przysylaja meila ze sprawa zostanie rozpatrzona w ciagu 4 dni i co juz 2 tyg i cisz. To wy³udzacze sk³adek i tyle!! CHCESZ MIEÆ PROBLEM TO TYLKO AXA!!!!! Zg³osi³em sprzeda¿ pojazdu, po kilku tygod... Jestem równie¿ ofiar± AXA... Mia³em szkodê w Chorwacji naprawa auta trwa³a tydzieñ. Nasi Klienci oceniają AXA … Totalnie brak jakichkolwiek informacji. 2011-07-26 18:16 wtorek ~AXA to oszu¶ci |. p³aci³em 350 z³ przys³ali 900 zl, Chcesz straciæ czas, nerwy, pieni±dze - ubezpiecz siê w AXA, Oszusci i zlodzieje-najgorszy ubezpieczyciel, Zdecydowanie !!! Opinie o ubezpieczeniach AXA. Zadnego kontaktu z likwidatorem szkody, zadnych odpowiedzi na meile... wycenili 90z³. Z£ODZIEJE I OSZUSTY...Omijajcie Axe szerokim ³ukiem, Zaczyna siê w³a¶nie trzeci rok gdy czekam na odszkodowanie od AXY, AXA domowe assistance - nie dajcie siê nabieraæ (3), AXA domowe assistance - nie dajcie siê nabieraæ, Walczê z polskimi bandytami finansowymi z AXA Polska SA i Idea Bank SA . Nie polecam. Zadzwoni³em, poda³em konsultantce numer wyliczenia - do weryfikacji, po czym zosta³em ... 2017-01-16 20:41 poniedzia³ek ~Grzegorz |. W Polsce towarzystwo jest obecne od 2006 roku i od początku swojej działalności oferuje ubezpieczenia majątkowe, a także na życie. JeÅ›li chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, klienci mogÄ… skorzysać z ubezpieczenia AC, OC oraz usÅ‚ugi assistance. Porównaj ubezpieczenie na życie Axa z ofertami innych towarzystw ubezpieczeniowych. Sprawa np. Oblicz sk³adkê ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Ubezpieczy³em w AXA swój pierwszy samochód, wiadomo 0 zni¿ek itd. Czekam na komornika bo nie Zap³acê. Najgorsze do¶wiadczenia jakie mia³em. Nie polecam! Pytam wiêc pracownika: dlaczego wasze wyliczenie dla sta³ego klienta jest jest znacznie wy¿sze ni¿ kalkulacj... 2017-10-26 09:23 czwartek ~by³a kientka |. Sprawê przekaza³em do biura rzecznika ubezpieczonych. Niemiec do n... Tak czytam sobie opinie o ro¿nych firmach i nie mogê oprzeæ siê wra¿eniu ¿e albo ka¿da jedna jest tak samo do kitu, albo po prostu wszystkie opinie negatywne pisane s± przez agentów konkurencyjnych fi... 2010-05-31 09:46 poniedzia³ek ~Janusz Wysocki |. Po 2 miesi±cach przys³ano mi dop³... 2012-07-12 11:01 czwartek ~LEON Z SOSNOWCA |. Porównaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisê turystyczn¹ online. Analiza sprawy jest bezp³atna. koszmar. ODRADZAM !!!!!!!!!!!!!!! Na pocz±tku jest wszystko piêknie kwota jest taka sama jak w by³ym zak³adzie pracy, a za jaki¶ czas przychodzi pismo o wzro¶cie stawki o 100% i zakres ubezpieczenia maleje. 90 dni zg³osi³am szkodê, pieniedzy dalej nie otrzyma³am " problemy techniczn... Likwidator Paniu Karina Gajdowska, gdy uda sie ju¿ dodzwoniæ na infoliniê (co jest nie lada sukcesem) dostajê informacjê, pani Karina nie lubi jak siê j± ponagla, wtedy celowo opó¼nia wycenê. uniwersalna oferta. Z produktów AXA korzysta ponad 3 mln klientów, łącznie z firmami oraz międzynarodowymi korporacjami. Witam cie ch³opaku masz problem ze swoim skarbem lapkiem ??? W wyniku kolizji z winy klienta który posiada OC w AXA zgodnie z prawem przys³uguje mi pojazd zastêpczy na czas naprawy mojego uszkodzonego pojazdu. dzisiaj przysz³a wycena: umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pani t³umaczy na infolinii ¿e by³a podwy¿ka 30% ja dostaje 250% wiêcej a ona nie wie dlaczego.Kierownik nie ma ochoty rozmawiaæ i pos³uguje siê infolini± i ka... chcia³em wezwaæ lawetê do holowanie niestety odomowiono mi uzasadniaæ ze miesi±c temu korzysta³em z niej podaj±c ten sam objaw awarii tzn samochód odpala ale nie chce jechaæ a przecie¿ przyczyn mo... Ubezpieczy³em swój wyjazd turystyczny w AXA. Teraz strasz± mnie wezwaniem ... Konsultant przedstawi³ mi telefonicznie ofertê przed³u¿enia OC na kolejny rok.Podajê kwoty aby pokazaæ jak to dzia³a. umowe i cos jeszcze ? I proszê mi uwierzyæ jakie by³o moje zaskoczenie jak za szybê czo³owa kasê mia³em po 3 dniach... Od 9 lat zajmujemy siê odzyskiwaniem ¶rodków zgromadzonych na polisach inwestycyjnych lub odzyskaniem pieniêdzy tytu³u op³at likwidacyjnych. Witam chcia³bym wszystkich przestrzec przed zg³aszaniem rzekomo bez utraty zni¿ek w firmie AXA aktów wandalizmu. Dramat - najgorsze do¶wiadczenia z firm± ubezpieczeniow±. 2013-06-08 17:35 sobota ~by³y................. |. Poza tym to nie jest firma polska a wiêc tym ... Likwidowa³em ju¿ szkody z ró¿nych firm(AC z Link4 i Allianz),OCz PZU.Teraz jestem poszkodowanym,a sprawca mia³ ubezpieczenie w Axie.Porównuj±c z poprzednimi firmami-tragedia. Raz uda³o nam siê rozmawiaæ z cz³owiekiem prowadz±cym sprawe- do dzi¶ siê nie przedstawi³.Nie odpow... Wcze¶niejsze wpisy po czê¶ci s± racj±, ale ja dzi¶ tzn. Assistance w AXA – wersja z OC . (2), W axa pracuj± ludzie którzy nie umiej± wys³aæ e-maila, Brak jakiegokolwiek kontaktu po zg³oszeniu szkody (2), Czy ktos posiada okreslenie powodztwa Matki Firmy Avanssur oddzial w polsce do pozwu? !juz 3,5miesi±ca minê³o od zg³oszenia kradzie¿y a pieniêdzy nadal nie ma. Ja w axie mia³em wykupione ubezpieczenie od wypadków jak by³em w górach, tam mia³em z³amanie i ok. Kasa by³a. AXA bardzo dba o najwyższy standard usług, dlatego już po krótkim czasie można liczyć na spotkanie z rzeczoznawcą, który oceni straty i oszacuje, jaka wysokość odszkodowania pozwoli na naprawę pojazdu. Uzyskanie wyp³aty odszkodowania od AXA to droga przez mêkê niekoniecznie zakoñczona powodzeniem . Posiada³em ubecieczenie OC w AXA, aby przed³u¿yæ ubecpieczenie na kolejny rok firma przes³a³a mi ofertê z rzekom± dodatkow± zni¿k± za kontynuacjê. ...przy pracy złamanie kości jarzmowej Panewniki łopatki po rekonstrukcji kości jarzmowej. Mondeo ST220 - uszkodzony po³amany przedni zderzak, wzmocnienia, pas przedni , wszystkie kratki wlotu, po³amane spryskiwacze. Formularz kontaktowy. Do wyboru masz 4 pakiety ubezpieczenia, … Wszystkie te firmy, dzia³aj±ce w siermiê¿nym kapitalizmie, jaki mamy dzi¶ w Polsce, s± dok³adnie takie same, tj. W przypadku serwisów Rankomat, localStorage wykorzystywane są przede wszystkim w celach analitycznych. Podzielam wiêkszo¶æ a nawet ca³o¶æ komentarzy dotycz±cych firmy KRZAK " Axa". Po 2 miesi±cach zw³oki... W sierpniu zesz³ego roku kupili¶my w komisie samochód, który zosta³ zarejestrowany na ¿onê. Po³±czenie powsta³o z dniem 1 pa¼dziernika... Niedawno mia³am "st³uczkê" generalnie dotknê³y siê samochody i nic nie by³o widaæ na ¿adnym z pojazdów. Kompletna dokumentacja wys³ana zosta³a na pocz±tku stycznia i od tamtej pory nie ma ¿adnego odezwu ze strony axy. Koniec Grupówki I Indywidualna Kontynuacja – Czy to się opłaca? Pliki cookies nie identyfikują użytkownika poprzez takie dane jak imię czy nazwisko i nie są zbierane w ramach technologii cookies, nie mają wpływu na sprzęt i oprogramowanie użytkownika. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000588980, NIP 527-27-51-881, zwana dalej „Rankomat” … :-D masakra ale jestem ... Ostrzegam przed zawarciem ubezpieczenia w tej firmie!!! O RANY RANY SESTE¦MY NIE POKONANI nowy logo AXA. TRAGEDIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zadzwoni³em w poniedzia³ek, godzina 18 z groszem. Marta (Kołobrzeg) Nie wiem czy tylko ja, ale mam nadzieję, że nie – budzę się zawsze z wykupieniem ubezpieczenia na ostatnią chwilę. I co najwa¿niejsze byæ nagrywanym w bazie kl... Jaki¶ czas temu za³o¿y³am polisê [wymoderowano dane osobowe] w Ko³obrzegu. w ubezpieczeniach OC, AC, na życie i zdrowie oraz turystycznych. Konsultant proponuje atrakcyjn± cenê, przysy³aj± polisê; a po 2 miesi±cach wysy³aj± korektê i dop³atê o kilkadziesi±t procent. Wys³ali¶y komplet wymaganych dokumentów 15.03.11. Kup ubezpieczenie dla dziecka korzystając z pomocy dedykowanego Pośrednika. Porównaj ubezpieczenia podró¿y online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisê turystyczn± online. Najpierw spró... Ostrzegam przed kupnem funduszy AXA. Dane w localStorage są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Uwa¿ajcie bo nawet przy zerwaniu umowy - likwidacji polisy nie zobaczycie nawet z³otówki, nawet nie pofatyguj± siê by zadzwoniæ lub odpisaæ !! ... Każdy klient, który kupi polisę komunikacyjną w AXA Ubezpieczenia otrzyma 15% zniżki na ubezpieczenie nieruchomości i odwrotnie. Jest na to skuteczna rada !!! w lutym m±¿ mia³ kolizje drogow± autkiem! co d... 2013-07-15 19:16 poniedzia³ek ~By³y klient AXA |. Od tam tej pory jestem bezustannie bombardowana sms-ami, jak i telefonami o ró¿nych porach dnia. Same problemy. AXA Direct jedynie nazwa brzmi ³adnie. Rzeczoznawca stwierdzi³, ¿e szkoda nie powsta³a podczas tego usz... Nie polecam ubespieczenie wymuszaj± pieni±dze auto sprzeda³em w marcu w kwietniu wys³a³em umowê sprzeda¿y, a ubespieczenie auta mia³em do czerwca a ci ¿e mam im zap³aciæ 200z³ za tamtego w³a¶ciciela... op³acam asistans w axa ju¿ kilka lat i ostatnio przytrafi³a mi siê awaria pojazdu ponad 200 km od domu .
2020 axa ubezpieczenia opinie