We support you in implementing Project Management in your organisation.We also remotely provide individual Consultative Tutoring and online study to develop critical real-world thinking skills, and help candidates prepare for exams such as PMP® and PRINCE2® Practitioner. To define project management, we first need to define what a “project” is. RMC Learning Solutions was founded in 1991 by Rita Mulcahy, who spent years working as a trainer and consultant.What started off as a project management training company with the intention of helping people pass the PMP ® exam eventually grew into what it is today: a trusted and proven resource for training and exam prep courses … Our project management courses deliver the real-world skills you need to manage projects and programs, estimate risk, run a PMO, or develop leadership skills. หรือหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะในการบริหารคนและการสื่อสาร (Stakeholder & Communication) เป็นต้น, หลักสูตรอบรมบริหารโครงการ (Project Management Training), สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 099-283-5200, 081-583-8805 หรือ 085-980-3563, Effective and Proactive Project Sponsor (2 Days), Set up and Sustain Project Management Office (2 Days), Intensive PMP Exam Preparation– Guarantee (6thEdition)  (7 Days), Project Management Professionals  (6 Days), Project Management Practitioner  (3 Days), Essential Attitude for Project Success  (3 Days), หลักสูตรอบรมการจัดการทั่วไป (General Management Training), Transform Yourself to be Proactive Manager (1 Day), Leadership in Practice & Case Study (1 Day), การสร้างวัฒนธรรม Self Organizing Team สิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารโครงการแบบ Agile, อุปสรรคสำคัญในการเริ่มต้น นำการบริหารโครงการแบบ Agile มาใช้ในองค์กร, ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Project Manager และ Business Analyst, > PMO: Set up and Sustain Project Management Office 21-22 Dec 2020, > PMP Free: PMP Exam Preparation – Free 9 Jan 2021, > PMP Int SS: Intensive PMP Exam Preparation (Saturday – Sunday) 6-7, 14, 20-21 Feb, 6, 27 Mar 2021, > PMF: Project Management Fundamental 8-9 Feb 2021, > PRT: Project Management Practitioner 8-10 Feb 2021, > PRO: Project Management Professionals 8-10, 22-24 Feb 2021, > PMM: Project Management Master 8-10, 22-24 Feb, 15-17 Mar 2021, > PMA: Project Management Advance 22-24 Feb 2021, > ACP: PMI-Agile Certified Practitioner Exam Prep 1-3 Mar, 2 Apr 2021, > แนวข้อสอบ PMP ใหม่ (เริ่มใช้ 2 มกราคม 2021), > Servant Leadership ทักษะที่จำเป็นสำหรับ ScrumMaster ในการบริหารโครงการแบบ Scrum, > การสร้างวัฒนธรรม Self Organizing Team สิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารโครงการแบบ Agile, > อุปสรรคสำคัญในการเริ่มต้น นำการบริหารโครงการแบบ Agile มาใช้ในองค์กร, > เทคนิควิธีการเลือก Life Cycle ของ โครงการ (Waterfall หรือ Agile ดีหล่ะ), > 7 ทักษะพื้นฐานสุดๆ สำหรับ Project Manager ป้ายแดง, > 8 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน PMO ระดับเริ่มต้น, ​Project Management for Executives (1 Day), Effective and Proactive Project Sponsor (2 Days), Set up and Sustain Project Management Office (2 Days), PMI-Agile Certified Practitioner Exam Prep-Guarantee (4 Days), Intensive PMP Exam Preparation– Guarantee (6, Project Management Professionals  (6 Days), Project Management Practitioner  (3 Days), Essential Attitude for Project Success  (3 Days), Microsoft Project Online for Users (3 Days), Manage Project with Microsoft Project (2 Days), Transform Yourself to be Proactive manager  (1 Day), Leadership in Practice & Case Study (1 Day), Ultimate Success with Communication (Beginner) (1 Day), Ultimate Success with Communication (Advance) (1 Day), เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ. Project Management Training. We offer online courses in every area of project and program management skill development. ปัจจุบันระบบสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก การให้บริการลูกค้าผ่านเครือข่าย internet เป็นบริการที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการลูกค้าเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน (Internet banking and mobile banking)  การทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ (E-Commerce)  การอบรมทางไกลผ่าน internet (E-Learning) การรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านเครือข่าย internet เป็นต้น บริการต่างๆเหล่านี้ ต้องพึ่งพาอาศัยระบบสารสนเทศในการให้บริการ ส่งผลให้ความปลอดภัย read more... 2 ปีก่อน ผมเขียนบทความเรื่อง Sense of Accountability โดยอธิบายถึงทัศนคติที่ดีของ Project Manager ในการรับผิด และรับชอบ ผลการปฏิบัติงานทุกเรื่องในโครงการ และในการบรรยายเรื่องการบริหารโครงการ หลายๆครั้ง ก็จะต้องอ้างอิงถึง ตารางมอบหมายงานหรือกิจกรรมในโครงการ ให้คนที่เกี่ยวข้องทราบบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ซึ่งจะมีบทบาท 4 ประเภท ดังนี้ Responsibility, Accountability, Consult และ Inform รวมเรียก ตารางดังกล่าวว่า RACI Table read more... ทุกองค์กรจะมีการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการทางธุรกิจที่เรียกว่า Corporate Strategy ที่ระบุเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินการ  หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งขององค์กรจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจน  และต้องสามารถวางแผนกลยุทธ์ของ IT ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนและความต้องการขององค์กร รวมทั้งได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนด้าน IT เพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบ  read more... ในปัจจุบันนี้ คงไม่มี CIO ท่านใด ไม่รู้จักคำว่า Cloud Computing และ ประโยชน์ของ Cloud Computing ก็เป็นที่ชัดเจนแล้ว เนื่องจาก การย้ายหรือ Migrate ระบบ ไอทีขององค์กร จากการติดตั้งใช้งานในระบบของเราเอง ไปติดตั้งและใช้งานจาก Cloud Environment นั้น ทำให้ CIO ง่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบไอที  ง่ายในการคำนวณต้นทุนการใช้งานระบบไอที และง่ายในการบริหารผู้เชี่ยวชาญที่ต้องทำงานในฝ่ายไอที   CIO ที่ต้องการจะนำระบบไอทีไปสู่การติดตั้งใช้งานใน Cloud  มักจะเริ่มต้นจาก read more.. เพิ่มสมรรถนะ IT ด้วย Enterprise Architecture Management. Decide from basic project management classes to more advanced seminars for senior managers. Find out how to plan a project using software like Microsoft Project and Basecamp. Improve skills and employment prospects with accredited PRINCE2 project management training, using our online or UK-based certification courses. As projects grow and become more complex, having well trained and certified project managers on staff is essential. For over two decades now, we have been advocating and promoting the use of project management in varied markets and industries, such as construction, software development, business process outsourcing, and many others. Project Manager is the title, but when you take on the role you become a leader, a motivator, a coordinator, and a closer. Project Management Training & Certification Courses. The range of qualifications developed by APM, the chartered body for the project profession, offers a progressive structure for your career development, from courses offering the ‘fundamentals’ of project management through to ‘management’ and ‘professional’ levels of understanding, requiring more advanced learning and assessment. Project management training carries with it several benefits for those that desire to learn the art and science of better management of projects and goals of the organisation. This PMP Exam Prep training is based on the PMBOK Guide – Sixth Edition. The GAQM's Certified Project Director certification is the credentialing … He has worked in Europe, the Middle East, and the Asia Pacific regions managing large scale I.T. Oxford Home Study College offers a wide selection of free online certification courses in project management, covering a variety of contemporary professions and disciplines.Project management is a field in which theoretical knowledge and industry insights are just as important as practical experience. The Project Management Professional ® PMP certification demonstrates to employers, customers, and colleagues that a project manager possesses project management knowledge, experience, and skills to bring projects to successful completion. Training providers, don't feel left out if you don't see your company listed on our site. LOCKDOWN 2020 — Yes, we’re working. Jumpstart your new career or enhance your existing one with the free Project Management courses from Alison. It equips delegates with … To earn your CAPM, you need to have: High School or equivalent diploma. This is one of the best project management courses available. The bundle delivers 11 hours of training on project management best practices that will help your teams deliver work as efficiently as possible. {{lineItem.ScheduledEvent.DurationAndLabel}}{{lineItem.ScheduledEvent.DateAndTimeLabel}}. Project Management South Africa (PMSA) is the SAQA-recognised professional association representing the interests of project, programme and portfolio management practitioners in South Africa. This program is aligned with the Project Management Institute standards… of project management training by PMI. Maintain your Project Management Professional (PMP) ® certification status. Relevant, focused training to help teams manage projects. He holds a Project Management Professional certification (PMP) and the Stevens Institute's Master's Certificate. Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic, หลักสูตรฝึกอบรมของโนวเลดเจอร์ถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารโครงการให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานตลอดโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนจบโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ผ่านการทำ Workshop แบบ Scenario-Based Case โดยการสร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาตลอดการอบรมแบบต่อเนื่อง  โนวเลดเจอร์ได้จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารโครงการไว้เพื่อรองรับในหลายๆเป้าประสงค์ของผู้เรียน เช่น หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น (Project Management Practitioner) หลักสูตรสำหรับมืออาชีพ (Project Management Professional) หลักสูตรสำหรับเตรียมสอบ PMP (PMP Exam Prep.) The UK-based Oxford Home Study Centre offers a free Project Management Short Course that introduces the basics of project management. Andy is a project management, training, and business management professional with over 30 years of experience. Project management training can help you become a better person as you will have better sense of your time and resources. The FAC-P/PM focuses on essential functiona… หรือหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะในการบริหารคนและการสื่อสาร (Stakeholder & Communication) เป็นต้น Project Management Training and Tutorials. See reviews, photos, directions, phone numbers and more for the best Management Training in Kansas City, MO. Online training is a huge growth area for project management (and other business sectors) and you’ll find plenty of self-paced courses you can use at your leisure. Project Management Unlimited Access Training Bundle Description This product offers access to a fully interactive Project Management Fundamentals course. Overview What You'll Learn Course Syllabus Related Courses. Learn the basics in project management or agile. © Learning Tree International, Inc. All trademarks are owned by their respective owners. About the Project Management Course This practical, well-established Project Management course has been designed to develop project management knowledge, skills and insight. At any time during your annual access to this … Graduate School USA’s curriculum in Project Management offers multiple courses designed to develop … Online Project Management Training Deliver smarter project solutions on time and within budget. Dec 12, 2019 | By Jennifer Bridges in Project Management 101 Program and Project Managers (P/PMs) are critical in developing accurate government requirements, defining measurable performance standards, and managing life-cycle activities to ensure that intended outcomes are achieved. Organizations rely on trained … The Certificate in Project Management provides the education hours and is a great place to start. Project Management (PMP) certification course from PMI is an advanced-level training delivered for project managers. Project Execution and Leadership. Training isn’t just important to any company, it is vital. The project management life cycle consists of many phases and steps you need to take as a project manager to deliver on time. I recently completed the APM PFQ course that was expertly taught by Adrian Wilson. Project Management Training from New Horizons Minnesota Project Managers are tasked to complete projects successfully, efficiently, on time, and within budget. PMSA creates an enabling environment for professional development through a … AMA delivers the training needed at every level. Lyn Heaton, PMP. Cost Management; Time Management; Quality Management; Scope Management; Procurements Management; Setting up a PMO (Step by Step) Workshop; Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) PgMP Exam Preparation; Business Analysis . Project Management Certification by Oxford Home Study Centre . Project management is a challenging profession, and with our 3-hour certificate courses, you can easily acquire valuable skills that will bring you to new project management heights. 785.414.9893 ©2020 by Project Management Training Alliance. Learn to plan, manage and control … Alison Diploma in Project Management (Source) Alison is a … We are the component of the Project Management Institute representing members and other project managers in the Philippines. Being an effective project manager can be easily learned with the free online project management courses from Alison. Project Management Training RedVector has been reviewed and approved as a provider of project management training by the Project Management Institute (PMI). Connect with over 1 million global project management peers and experts through live events, learning seminars and online community. This lesson will discuss the project execution phase as well as tackle topics such as planning for procurement and how to receive acceptance from users. Cooperation, Transparency, Trust, Integrity . You will gain an understan … read more Find … PMP ® Certification Training Orlando. Project management courses at TAFE will give you practical skills and knowledge to manage entire projects from start to finish. IT Service Management (ITIL, COBIT, TOGAF). Certified Project Managers on average earn over 22% more than those without the certification. ตามประกาศล่าสุดของ PMI เกี่ยวกับการเปลี่ยนแนวข้อสอบ PMP นั้น PMI แจ้งว่า แนวข้อสอบปัจจุบันที่ PMI ประกาศใช้ตั้งแต่ มิถุนายน 2015 นั้น จะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนั้น ข้อสอบ PMP ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2020 เป็นต้นไป จะเป็นไปตามแนวข้อสอบใหม่ เพื่อให้ผู้สนใจสอบ PMP ได้ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องว่า ตนเองควรจะเตรียมตัวสอบในแนวทางเดิมและรีบสอบให้ทันภายใน  30 มิถุนายน 2020 หรือเริ่มเตรียมตัวเรียนรู้หัวข้อตามแนวทางใหม่ เพื่อใช้ในการสอบหลัง 2 มกราคม 2021 สถาบันโนวเลดเจอร์จึงขอแจกแจงรายละเอียดของแนวข้อสอบ PMP ใหม่ให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ดังนี้ read more... แนวคิดการบริหารโครงการแบบ Scrum ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่ง การบริหารแบบ Agile นั้น  ตั้งอยู่บนรากฐานของการทำงานกับทีมงานที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ (Self-Organizing Team) และทักษะสำคัญประการหนึ่งของคนที่จะทำหน้าที่เป็น ScrumMaster ในโครงการนั้น ก็คือการบริหารจัดการทีมงาน ให้สามารถทำงานให้สำเร็จด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องให้คนอื่นมาติดตามหรือกำกับดูแล เนื่องด้วยทีมงานของ Scrum ถูกออกแบบมาให้ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง ต้องพร้อมที่จะเลือกวิธีการทำงานที่ดีที่สุดด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มผลผลิตของงาน โดยไม่ต้องให้ผู้อื่นมาสั่งการหรือชี้นำ และต้องเป็นทีมงานที่เรียนรู้ข้อผิดพลาดและปรับตัวได้เร็ว รวมถึงสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการให้และรับข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน read more... การบริหารโครงการแบบ Scrum ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารแบบ Agile นั้น  ตั้งอยู่บนรากฐานของการทำงานกับทีมงานที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ (Self-Organizing Team) ทีมงานมีสิทธิในการกำหนดกิจกรรม และแผนงานในโครงการด้วยตัวเอง รวมถึงสามารถกำหนดวิธีการทำงานด้วยตัวเองได้ โดย ScrumMaster จะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) การสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบบริหารจัดการตนเองได้ (Self-Organizing Team) จึงเป็นปัจจัยความสำเร็จประการสำคัญในการนำการบริหารโครงการแบบ Scrum มาใช้งาน read more... จากกระแสการบริหารโครงการ แบบ Agile ที่มาแรงและเป็นที่นิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายองค์กรพยายามนำวิธีการบริหารโครงการแบบ Agile มาปรับใช้กับโครงการของตนเอง ด้วยความคาดหวังว่า โครงการจะส่งมอบงานได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น และส่งมอบงานได้เร็วขึ้น แต่การนำ วิธีการบริหารโครงการแบบ Agile นั้น อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กร และยังคงต้องการ การปรับตัวอย่างมากมาย เพื่อเข้าสู่การทำงานแบบ Agile  ในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอแบ่งปันประสบการณ์ อุปสรรคที่พบ จากการนำ Agile ไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางป้องกัน และแก้ไข สำหรับองค์กรที่จะประยุกต์ใช้วิธีการทำงานแบบ Agile read more... การวางแผนโครงการนั้น มีผลอย่างมากต่อการควบคุมประสิทธิภาพโครงการ และขั้นตอนสำคัญประการหนึ่งของการวางแผนโครงการ นั่นก็คือการเลือก Life Cycle ให้เหมาะกับสถานการณ์ และบริบทของโครงการ ในบทความนี้ ตั้งใจจะมาแนะนำให้ผู้อ่านทุกท่าน รู้จักกับ Life Cycle สำคัญๆ 3 ประเภท และข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภท เพื่อให้ท่านผู้จัดการโครงการ ทั้งมือใหม่และมือเก๋า ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเลือก Life Cycle ให้เหมาะสมกับโครงการของตนเอง แต่ก่อนจะไปกล่าวถึง Life Cycle ของโครงการนั้น เราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าโดยทั่วไป งานในโครงการมักจะแบ่งกลุ่มงานต่างๆออกเป็นกลุ่มงานอะไรบ้าง ดังนี้ read more... Project Manager (PM) คือ ผู้นำของทีมงานให้สามารถส่งมอบโซลูชั่นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้สำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ภายใต้เงื่อนเวลา งบประมาณ และขอบเขตงานที่กำหนดไว้ Business Analyst (BA) คือ ผู้นำของทีมงานให้สามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริง พร้อมทั้งทำให้มั่นใจว่าโซลูชั่นที่ใช้งานนั้นมีความถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้จริง ทั้งสองบทบาทที่กล่าวมานั้น อาจมีบางกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการที่มีความเหมือนหรือมีความทับซ้อนกับของทั้ง PM และ BA read more... แนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะสู่การเป็นผู้ทดสอบความปลอดภัยระบบงานสารสนเทศ หรือ Penetration Tester มืออาชีพ.
2020 project management training